Опитна реализация и промоция на „Метод за еднозначна интерпретация на текст на естествен език“

Проектът "Опитна реализация и промоция на „Метод за еднозначна интерпретация на текст на естествен език“" се осъществява с финансовата подкрепа на 2007-2013 Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Основната цел на проекта е да се извършат необходимите подготвителни дейности и инвестиции с цел пазарна реализация на иновативен процес – машинен превод по смисъл, въз основа на „Метод за еднозначна интерпретация на текст на естествен език“.

Очаквани резултати от проекта: Подготвен за пазарна реализация иновативен продукт, чрез наличие на демонстрационна система /опитен образец/, която да се представи на пазара като алфа версия или пред потенциални инвеститори за привличане на инвестиционен капитал и осигурен бизнес план за пазарната реализация на новия продукт, съобразно пазарните особености и маркетинговото планиране.

Разработване на алгоритъм за прилагане на "Метод за реализиране на комплексни задачи, остойностяване и разплащане, осъществяващ се в обща компютърно базирана среда"

Проектът "Разработване на алгоритъм за прилагане на „Метод за реализиране на комплексни задачи, остойностяване и разплащане, осъществяващ се в обща компютърно базирана среда“" , се осъществява с финансовата подкрепа на 2007-2013 Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Бенефициенти по проекта са Инфо рампа ЕООД и Офф Медия АД - партньор по проекта.

Общата цел на проекта е провеждане на индустриално научно изследване за създаване на оптимален алгоритъм за прилагане на метод за реализиране на комплексни задачи, остойностяване и разплащане, осъществяващ се в обща компютърно базирана среда.

Очаквани резултати от проекта: В резултат от реализацията на проекта ще е наличен оптимален алгоритъм за прилагане на метод за реализиране на комплексни задачи, остойностяване и разплащане, осъществяващ се в обща компютърно базирана среда. Характерът и уникалността на предвидените резултати от проекта, предполагат дългосрочна устойчивост на приложението на метода, както и възможности за бъдещо развитие на нови иновативни идеи и подаването на заявка за патент.