Публична покана по проект BG161PO003-1.1.05 -0052-С0001 за избор на изпълнител на Консултантски услуги

Краен срок за предаване на офертите: дата 18.09.2013г. час 17.00

В рамките на проект "Опитна реализация и промоция на „Метод за еднозначна интерпретация на текст на естествен език“" , финансиран по договор за безвъзмездна помощ BG161PO003-1.1.05 -0052-С0001. се предвижда да се изпълни поръчка с предмет Консултантски услуги относно:

Обособена позиция 1: Разработване на маркетингов и бизнес план за пазарна реализация на иновативна услуга.

Обособена позиция 2: Разработване на икономическа и финансова оценка на иновативната услуга.

Документи:

Всички документи

Публична покана по проект BG161PO003-1.1.05 -0052-С0001 за избор на изпълнител на софтуер и база от данни

Краен срок за предаване на офертите: дата 01.07.2013г. час 17.00

В рамките на проект "Опитна реализация и промоция на „Метод за еднозначна интерпретация на текст на естествен език“" , финансиран по договор за безвъзмездна помощ BG161PO003-1.1.05 -0052-С0001. се предвижда да се изработи демонстрационен софтуер по иновативен метод за еднозначна интерпретация на текст на естествен език и база данни. За реализирането на тези дейности е необходимо избирането на изпълнител, който да изпълни поръчка с предмет "Изработка на демострационен софтуер по метод а еднозначна интерпретация на текст на естествен език и база данни" с обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изготвяне на база данни с еднозначни понятия. Изготвяне на база от знания за целите на опитния образец (прототип)

Обособена позиция 2: Изработка на демонстрационен софтуер

Документи:

Всички документи

Публична покана по проект BG161PO003-1.1.06 -0024-С0001 за избор на изпълнител за "Изработване на тестов софтуер"

Краен срок за предаване на офертите: дата 08.04.2013г. час 17.00

В рамките на проект "Разработване на алгоритъм за прилагане на „Метод за реализиране на комплексни задачи, остойностяване и разплащане, осъществяващ се в обща компютърно базирана среда“" , финансиран по договор за безвъзмездна помощ BG161PO003-1.1.06 -0024-С0001 се открива процедура за определяне на изпълнител за "Изработване на тестов софтуер" по проекта.

Документи:

Всички документи